2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2019-8-15 09:08, Тайлан

АНД-ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AND)


2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Анд Энерги ХК ("Компани")-ийн зүгээс Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан "Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам"-ын 2.2, "Монголын Үнэт Цаасны Бирж" ХК ("Бирж")-ийн Бүртгэлийн журмын 1.04(3) болон Биржтэй байгуулсан Бүртгэлийн гэрээний Ерөнхий нөхцөлийн 2.20.1, 2.20.2-т заасны дагуу Компанийн 2019 оны хагас жилийн Санхүүгийн тайланг олон нийтэд мэдээлж байна.