"АНД-ЭНЕРГИ" ХК-ИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ

2019-4-4 13:04, Тайлан


АНД-ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AND)


2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ

Анд-Энерги ХК ("Компани")-ийн зүгээс Монголын Үнэт Цаасны Бирж ХК ("Бирж")-ийн Бүртгэлийн журмын 1.04(3) болон Биржтэй байгуулсан Бүртгэлийн гэрээний Ерөнхий нөхцөлийн 2.27-т заасны дагуу Компанийн 2018 оны санхүүгийн тайлан болон аудиторын дүгнэлтийг олон нийтэд мэдээлж байна.

Компанийн 2018 оны санхүүгийн тайлан болон түүнд өгсөн аудиторын дүгнэлтийг Од Бүртгэл Аудит ХХК-ийн Хараат бус аудиторын дүгнэлтээс үзэх боломжтой. 


АНД-ЭНЕРГИ ХК

2019 оны 04 сарын 04-ний өдөр. Эрдэнэт хот