2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2018-7-27 14:07, Тайлан

АНД ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AND)


2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Анд Энерги ХК ("Компани")-ийн зүгээс Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан "Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам"-ын 2.2, "Монголын Үнэт Цаасны Бирж" ХК ("Бирж")-ийн Бүртгэлийн журмын 1.04(3) болон Биржтэй байгуулсан Бүртгэлийн гэрээний Ерөнхий нөхцөлийн 2.20.1, 2.20.2-т заасны дагуу Компанийн 2018 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг олон нийтэд мэдээлж байна.

Мэдээллийн дэлгэрэнгүйг хавсралтаас харна уу!
Хавсаргасан файл: 2018 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
Үзэх