ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /2018.07.03/

2018-7-2 18:07, Мэдээ

АНД ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AND)


ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ


Анд Энерги ХК ("Компани")-ийн зүгээс анхдагч зах зээлээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөө ("Төлөвлөгөө")-ний хэрэгжилтийн талаар олон нийтэд мэдээлж байна.

Компанийн зүгээс үйлдвэрийн барилгыг барих үйл ажиллагааг эхлүүлсэн хэдий ч холбогдох зөвшөөрөл, бичиг баримт саатсаны улмаас барилгын ажлын үйл явц Төлөвлөгөөнд заасан хугацаанаас хоцорч байгаа болно.

Төлөвлөгөөний хэрэгжилттэй холбоотой мэдээллийг доорх хүснэгтээс харна уу.


Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжиж буй ажлын явцыг тухай бүрд олон нийтэд мэдээлж байх болно.АНД ЭНЕРГИ ХК

2018 оны 7 сарын 3-ны өдөр. Эрдэнэт хот
Хавсаргасан файл: ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Үзэх