ЭРДЭНЭТИЙН ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ ТӨХК-ТАЙ БАЙГУУЛСАН ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2018-5-18 11:05, Мэдээ

АНД ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AND)


ЭРДЭНЭТИЙН ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ ТӨХК-ТАЙ

БАЙГУУЛСАН ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ


Анд-Энерги ХК ("Компани")-ийн зүгээс үнийн дүн болон захиалгын хувьд Компанийн ач холбогдол бүхий гэрээ хэлцэл, түүний биелэлтийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд тогтмол хүргэхийг зорьж байгаа билээ.

Энэ удаад Эрдэнэт хотын ард иргэдийг дулаан, цахилгааны эрчим хүчээр тасралтгүй хангах онцгой чиг үүрэг бүхий Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК-тай байгуулсан гэрээ, түүний биелэлтийн талаар мэдээлж байна.

Компани нь Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК-тай 18А/16 тоот Худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулсан бөгөөд тус гэрээний дагуу 2018 оны 4 сарын 4 болон 2018 оны 5 сарын 17-ны өдрүүдэд дараах нэр төрлийн 1060 ширхэг гэрлийг холбогдох баримт бичгийн хамт худалдан авагчид нийлүүлж гэрээний үүргээ бүрэн биелүүллээ.АНД ЭНЕРГИ ХК

2018 оны 5 сарын 18-ны өдөр. Эрдэнэт хотХавсаргасан файл: ЭРДЭНЭТИЙН ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ ТӨХК-ТАЙ БАЙГУУЛСАН ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Үзэх