"АНД-ЭНЕРГИ" ХК-ИЙН 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ

2018-3-6 11:03, Тайлан

АНД ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AEL)


2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ

Анд Энерги ХК ("Компани")-ийн зүгээс Монголын Үнэт Цаасны Бирж ХК ("Бирж")-ийн Бүртгэлийн журмын 1.04(3) болон Биржтэй байгуулсан Бүртгэлийн гэрээний Ерөнхий нөхцөлийн 2.27-т заасны дагуу 2017 оны санхүүгийн тайлан болон аудиторын дүгнэлтийг олон нийтэд мэдээлж байна. 

Компанийн 2017 оны санхүүгийн тайлан болон түүнд өгсөн аудиторын дүгнэлтийг Од Бүртгэл Аудит ХХК-ийн Хараат бус аудиторын хураангуй болон дэлгэрэнгүй дүгнэлтээс үзэх боломжтой.


АНД-ЭНЕРГИ ХК

2018 оны 3 сарын 6-ны өдөр. Эрдэнэт хотХавсаргасан файл: "АНД-ЭНЕРГИ" ХК-ИЙН 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ
Үзэх