2017 оны үйл ажиллагааны урьдчилсан тайлан

2018-2-23 12:02, Тайлан

АНД ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AEL)

2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УРЬДЧИЛСАН ТАЙЛАН

"Анд Энерги" ХК-ийн зүгээс "Монголын Үнэт Цаасны Бирж" ХК-ийн Бүртгэлийн журмын 1.04(3) болон Биржтэй байгуулсан Бүртгэлийн гэрээний Ерөнхий нөхцөлийн 2.28-д заасны дагуу Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны урьдчилсан тайланг олон нийтэд мэдээлж байна.

Тайлантай танилцахдаа дараах зүйлсийг анхаарч үзнэ үү:

  1. Тайланд туссан санхүүгийн үзүүлэлтүүд нь 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болсон болно.
  2. Тайланг мэдээлэх өдрийн байдлаар 2017 оны Компанийн санхүүгийн тайлан аудитаар баталгаажаагүй байгаа болно.
  3. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журмын 2.2-т заасны дагуу 2017 оны Компанийн үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй тайлан 2018 оны 4 сарын 1-ний өдрийн дотор олон нийтэд мэдээлэх болно.


АНД ЭНЕРГИ ХК

2018 оны 2-р сарын 22-ны өдөр. Орхон аймагХавсаргасан файл: 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан
Үзэх